«خدایا دوست دارم اگر شهید شدم بی‏ سر باشم که در مقابل امام‏ حسین (ع) رو سفید باشم.»
(شهید سلطانعلی دمبرچلی از: تهران)