امتداد http://amtedad.mihanblog.com 2019-01-18T15:26:32+01:00 text/html 2014-10-19T10:02:44+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah محکومیت صدور حکم اعدام http://amtedad.mihanblog.com/post/122 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:250%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">عزیزان در جهت محکومیت صدور حکم اعدام برای آیت الله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته عربستانی با مراجعه به آدرس زیر گزینه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000">لا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;را تائید نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به امید ظهور هر چه زودتر آقا امام زمان (روحی له الفداه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc">آدرس سایت نظرسنجی:</font></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><a href="http://m.alhurra.com/a/saudi-arabia-numer-death-penalty-/259879.html" target="_blank" title=""><font color="#6600cc">http://m.alhurra.com/a/saudi-arabia-numer-death-penalty-/259879.html</font></a></div></div></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><img src="http://previous.presstv.ir/photo/farsi/201410151337261.jpg"></div> text/html 2014-09-28T06:56:28+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah سردار نوجوان اروند رود http://amtedad.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="line-height: 18px;"><font size="3" color="#006600" face="times new roman, times, serif"><b>هوالحق</b></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font color="#000099" size="3">۳۰ بار عبور از اروند رود، (خروشانترین رود دنیا) جهت شناسایی منطقه عملیاتی والفجر ۸</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://osveha.persiangig.com/519.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:12.0pt;mso-outline-level: 2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1A1A1A">مردم شعار می‌دادند: رزمندگان تشکر، رزمندگان تشکر، اما سردار حاج قاسم سلیمانی گفت:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1A1A1A"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:12.0pt;mso-outline-level: 2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1A1A1A"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نه، نه. بگویید؛ یزدانی تشکر...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;line-height:200%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="clr horSpc" style="clear: both; height: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: start;"><br></div><div class="alJ lnH20 f12" style="text-align: justify; line-height: 20px; padding: 5px 0px 5px 10px; direction: rtl;"><span id="mainPlace_WI_137_lblBody"><p style="margin: 4px 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">قرار بود گردان های خط شکن از محور اروند عبور کنند. او که مسئول شناسایی بود برای این کار&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: -webkit-center;">۳۰&nbsp;</span>بار از اروند رود عبور کرد؛ زیر پای&nbsp; دشمن رفت، شناسایی کرد و برگشت.</font></p><p style="margin: 4px 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160);">(اروند را رودخانه ای وحشی می‌خوانند با جزر و مدی خارج از قاعده که در چهار جهت جریان دارد و با گرداب‌های بدون برنامه‌اش گاه در زیر آب جریانی با سرعت 70 کیلومتر در ساعت ایجاد می‌کند. این ها همه مشخصات رودخانه‌ای است که بارها از سوی کارشناسان غرب و شرق به فرماندهان نظامی عراق اعلام شد و به آن ها این اطمینان را داد که ایران هرگز در این نقطه عملیات نخواهد کرد</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">عمق اروند رود مخصوصاً هنگام جزر و مد از 15 تا 35 و گاهی تا 45 متر تفاوت پیدا می‌کند.)</span></span></strong></font></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; margin: 4px 0px;"></p><br></span></div></div> text/html 2014-03-30T16:46:46+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah مژده http://amtedad.mihanblog.com/post/118 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">مژده به همه عزیزان با غیرت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در سایه بی غیرتی بعضی ها درِ <font color="#ff0000">شهادت </font>همچنان باز است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-01/07/70136-209758-1395921798.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-18T16:14:07+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah بدون شرح http://amtedad.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.itegfiles.ir/userupload/96c4781575ae57d452df86d68273bb6f/944448_471201919636526_874252325_n.jpg" alt="944448_471201919636526_874252325_n.jpg"></div> text/html 2013-08-09T17:30:56+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah زمانه عجیب!!! http://amtedad.mihanblog.com/post/115 <FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 250%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>زمانه عجیبی است! <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برخی مردمان امـام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را! <BR>می دانید چرا؟<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امـام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر می کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman">…</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> <BR>امّا امـام حاضر را، باید فرمان ببرند</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>…</SPAN></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 250%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff99cc><STRONG><FONT color=#000000>و </FONT><FONT color=#ff0000>کوفیــــان</FONT><FONT color=#000000>،</FONT> <FONT color=#33cc00>عاشــــورا </FONT><FONT color=#000000>را اینگونه رقم زدند...</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 250%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT color=#000000>اهل کوفه نبودن یعنی تا</FONT> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: red; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT color=#33cc00>حسین<FONT size=3>(ع)</FONT></FONT></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT color=#33cc00> </FONT><FONT color=#000000>نیامده ولی امر </FONT></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #33cc00; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>مسلم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> <FONT color=#000000>است!!!</FONT></SPAN></STRONG></P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; COLOR: black; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>اللهم عجل لولیک الفرج</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; COLOR: black; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT size=4>با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عید فطر بر امام زمان <FONT size=2>(عج)</FONT>، نایب بر حقش امام خامنه ای&nbsp;، شما بزرگواران و مسلمین جهان مبارک باد</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; COLOR: black; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT size=4>التمای دعا</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 250%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><FONT size=5>منبع:</FONT> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 250%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr>farzandaaneahvaz.mihanblog.com</SPAN></STRONG></SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 24.5pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA></P></SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT> text/html 2013-06-12T07:20:51+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah بدون شرح http://amtedad.mihanblog.com/post/114 <P><FONT size=3>سلام علیکم</FONT></P> <P align=justify><FONT size=3>قرار بود در این وبلاگ فقط از شهدا بنویسم اما به خاطر سیاه نمایی بعضی ها می خوام از شهید زنده نیز مطلب بذارم.</FONT></P> <P align=center><FONT color=#993399 size=3>خودتون قضاوت کنید</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 495px; HEIGHT: 433px" title="دختر و پسر حامی محمدرضا عارف و سعید جلیلی/عکس" alt="دختر و پسر حامی محمدرضا عارف و سعید جلیلی/عکس" src="http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2013/06/r93gfwgzg5x689uwh5gg.jpg" width=666 height=495></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 439px" title="دختر و پسر حامی محمدرضا عارف و سعید جلیلی/عکس" alt="دختر و پسر حامی محمدرضا عارف و سعید جلیلی/عکس" src="http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2013/06/dyu1wh2ubrmjhfb03g4.jpg" width=718 height=485></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P align=left><FONT color=#33ccff size=3>عاقل را اشاره بس است</FONT></P> text/html 2013-03-20T11:01:56+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah سال نو مبارک http://amtedad.mihanblog.com/post/113 <p align="center" style="text-align: right;margin-top: 0mm; margin-right: 0mm; margin-left: 0mm; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 300%; vertical-align: baseline; "><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آسمان غرق خیال است کجایی آقا ؟ &nbsp; &nbsp;</span></font></p><p align="center" style="margin:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:300%;vertical-align:baseline"><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آخریـن سـاعت سـال است کجایی آقا ؟</span><span style="line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" style="text-align: right;margin-top: 0mm; margin-right: 0mm; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0mm; line-height: 300%; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;یک نفس عاشق اگر بود زمین میفهمید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p><p align="center" style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 300%; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عاشقی بی تو محال است کجایی آقا ؟</font></span><span style="font-size: 9.5pt; line-height: 300%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img src="http://rajanews.com/Files_Upload/53517.jpg" style="font-size: 11px;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2010/6/hesamg59_13120000_1_Fixed.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><font size="4">در ساعات پایانی سال جای امام و شهدا خالیست</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><font size="4">بیایید همچون شهیدان بر فرج آقا امام زمان</font><font size="1">(عج)</font><font size="4"> دعا کنیم نه برای رهایی خودمان بلکه برای رهایی آقا و مولایمان از این زندان بی معرفتی ما</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><font size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><font color="#009900" size="5">اللهم عجل لولیک الفرج</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 300%;"><font size="3">التماس دعا</font></p> text/html 2013-03-13T11:29:44+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah بدون شرح! http://amtedad.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><img src="http://naqhashefaghir.persiangig.com/image/5/67-Avini.jpg" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2013-03-12T10:30:00+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah امام زمان بر بالین شهید http://amtedad.mihanblog.com/post/38 <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" size="3">همسر شهید دکتر احمد رحیمی، ساکن مشهد مقدس می گوید: پس از مدت ها در رؤیایی شیرین دیدم: درون قطار با دخترم آسیه نشسته ام. بیرون پنجره سیدی سبز پوش بود که نور بر صورتش احاطه داشت، او مرا محو خود کرده بود. با اشارة کسی که در کنارش ایستاده بودم، نگاهم را از آن سید برداشتم. خدا می داند چقدر از دیدنش خوشحال شدم. احمد بود. به من اشاره کرد و با صدایی رسا گفت: ناراحت نباش، من دارم می آیم. فردای آن روز بی صبرانه منتظر تعبیر خوابم بودم. دخترم که تا آن زمان فقط کلمات نامفهومی را تکرار می کرد، بدون مقدمه شروع کرد به بابا گفتن! ساعت نه صبح از تهران تماس گرفتند و گفتند:&nbsp;</font></p> text/html 2013-01-12T07:22:56+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah السلام علیک یا امام الرئوف http://amtedad.mihanblog.com/post/111 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی &nbsp;و حُجَّّتكَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوةَ كثیرَةً تامَةً زاكیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه كافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِكَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">ترجمه:خدایا &nbsp;رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا امام با تقوا و پاک و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک، رحمت بسیار و تمام با برکت و پیوسته و پیاپی و دنبال هم چنان بهترین رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/10/23/13911023121435865_PhotoL.jpg" alt="عزاداری در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) - مشهد مقدس"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://salma86.persiangig.com/image/emem-reza/man-ke-kabutare-delam.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چشمه های خروشان تو را می شناسند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مـوج هــای پریشــان تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پرسـش تشنگـــی را تـو آبــی- جـوابــی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ریگ هـــای بیــابـــان تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نـام تـو رخصـت رویــش اســت و طـراوت</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زین سبب برگ و باران تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از نشــابـور بــر مـــوجی از (لا) گذشتی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ای کـه امـواج طوفـان تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینــک ای خــوب فصـل غریبـی سر آمد</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چـون تمــام&nbsp; غریبــان تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کــاش مــن هــم عبـور تـو را دیده بودم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کوچه های خراسان تو را می شناسند</font></p><p style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><font face="impact" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px; text-align: justify;"><span style="line-height: 12.800002098083496px;"><font face="impact" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 12.800002098083496px;"><span style="line-height: 12.800002098083496px;"><font face="impact" size="3">زنده یاد قیصر امین پور&nbsp;</font></span></p></div> text/html 2012-12-30T05:45:38+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah جاده لغزنده http://amtedad.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><font color="#6600cc">در جاده ی انقلاب روی تابلو نوشته </font><b><font color="#990000">جاده لغزنده</font> </b><font color="#6600cc">است</font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>دشمنان مشغول کارند</b>،</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>با احتیاط برانید</b>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>با دنده لج حرکت نکنید</b>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>سبقت ممنوع</b>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دیر رسیدن به پست و مقام بهتر از هرگز نرسیدن به <font color="#009900">امام</font> است،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حد اکثر سرعت بیشتر از سرعت <font color="#009900">ولایت فقیه</font> نباشد،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر پشتیبان <font color="#009900">ولایت</font> نیستید لااقل کمربند دشمن را نبندید،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این جاده معطر به خون مطهر <font color="#ff0000">شهیدان</font> است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://parvaz.tabaar.net/files/2011/04/1a2af72d1dd94ceda006.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">التماس دعا</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:250%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2012-11-23T11:21:12+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah ما تا ابد هستیم http://amtedad.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</div><div><br></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">شهید </font>غلام علی پیچک :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3" style="font-weight: bold; ">مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی</font><font size="2">(ع)</font><font size="3" style="font-weight: bold; "> بود به اسم&nbsp;</font><font size="3" style="font-weight: bold; ">حکومت خمینی</font><font size="2">(ره)</font><font size="3" style="font-weight: bold; "> که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد.</font></div><div><br></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.</b></font></div> text/html 2012-09-14T19:13:01+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah جمعه ای دیگر گذشت http://amtedad.mihanblog.com/post/108 <font size="3"><span style="line-height: 16px; text-align: center; ">این عشق آتشین ز دلم پاک نمی شود</span><br style="line-height: 16px; text-align: center; "><br style="line-height: 16px; text-align: center; "></font><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 16px; text-align: center; "><font size="3">مجـنون به غیر خانه ی لـیلا نمی شود</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 16px;"><font size="3"><br></font></span></div><font size="3"><span style="line-height: 16px; text-align: center; ">بـالای تـخت یـوسف کـنعان نـوشته اند</span><br style="line-height: 16px; text-align: center; "><br style="line-height: 16px; text-align: center; "></font><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 16px; text-align: center; "><font size="3">هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود</font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 16px; text-align: center; "><font size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.up.aghoosh.com/images/Mahdi_Imam_Zaman_SMS.jpg" alt="عکس, تصویر اس ام اس های جدید ظهور امام زمان (عج) مخصوص روز جمعه"> </div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">این جمعه هم گذشت و نیامدی</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به خاطر ما نه ، به خاطر انتقام سیلی مادر هم نیامدی</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به خاطر ما نه ، به خاطر انتقام توهین به جدت هم نیامدی&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">آقای من ، مولای من فراق تا به کی؟</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">هر چند لایق دیدار نیستیم اما از این همه توهین خسته شدیم</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">. . .&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div> text/html 2012-09-11T18:29:24+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق (ع) http://amtedad.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/sadegh/kamel2/07.jpg" alt="والپیپر مذهبی ، والپیپر اهل بیت ، والپیپرحضرت امام صادق ، والپیپر رییس مکتب تشیع "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font size="3">سلام من به مدینه ، به غربت صادق</font></a></div><div style="text-align: left; text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font size="3">سلام من به بقیـــع و به تربــــت صادق</font></a></div><span style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font size="3"><div style="text-align: right; "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); ">سلام من به مدینه ، به آستان بقیـع</a></div><div style="text-align: left; text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); ">سلام من به بقیـــع و کبوتـــــــران بقیع</a></div><div style="text-align: right; text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font color="#081820">سلام من به مـــــزار مطهـــــر صادق</font></a></div><div style="text-align: left; text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font color="#081820">که مثل ماه درخشـد به آسمـــان بقیع</font></a></div><div style="text-align: right; text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><font color="#081820">سلام من به تو ای ماه فاطمی بقیع</font></a></div><font color="#081820" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); "><div style="text-align: left; "><a href="http://www.taknaz.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(8, 24, 32); ">سلام من به تو ای یاس هاشمی بقیع</a></div></font></font></span></div> text/html 2012-08-27T18:33:25+01:00 amtedad.mihanblog.com nasrollah کدام ارتشی در دنیا این کار را انجام می دهد؟ http://amtedad.mihanblog.com/post/105 <h3 style="font-family: Tahoma; direction: rtl; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 22px; "><font color="#6600cc" size="2">قسمتی از سخنان امیر سرتیپ ناصر آراسته در همایش عملیات ثامن الائمه؛</font></h3><div><font color="#6600cc" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 22px;"><b>من رزمنده ای را که سرش از تنش جدا شده بود و چند قدمی را ایستاده حرکت کرد و ایستاده هم جان داد دیده ام. شما هم حتماً از من بیشتر دیده اید. من بسیجی را دیدم که تانک بدن او را روی آسفالت جاده له کرده بود به صورتی که جدا کردن بدن از روی زمین میسر نبود. شما حتماً از من بیشتر دیده اید. من سپاهی را دیدم که زنده پوست صورت او را کنده بودند و بعد هم تعداد 36 گلوله بر سینه اش نشسته بود. من هنوز فراموش نکرده ام. شما حتماً بیشتر از من چنین حوادثی را دیده اید.</b></span></font></div><div><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></p><div class="GImg" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><img alt="امیر سرتیپ ناصر آراسته " align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1391/03/151138206239149254228229165204234271777190174.jpg" style="margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><div class="GImg" style="text-align: justify;margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 27px;">من روحانی را دیده ام که امامه سفید او به خون آغشته شده بود و گلویش بریده شده و جای گلوله بر پیشانی و سینه اش نمایان بود و گویا لبخندی هم بر لب داشت. شما حتماً از من بیشتر دیده اید! من بدن سوخته افسری را در تانک دیده ام که با موشک مالیوتکا مورد هدف واقع شده بود و بدن آن افسر دقیقاً یک ذغال سوخته شده بود. شما حتماً از من بیشتر چنین منظره ای دیده اید! من دیده ام مادری که یک فرزند خلبانش رفت و دیگر باز نگشت گفت که پسر من کجاست. به او گفتند که مأموریت خارج از کشور رفته است. او پرسید مگر جنگ نرفته است. به او گفتند که مأموریت خارج از کشور رفته است و بر می گردد. 15 روز بعد فرزند دوم خلبانش رفت و دیگر برنگشت و هنوز هم باز نگشته و شما حتماً بیش از من دیده اید و شنیده اید! من دیده ام خلبان هوانیروز را که بدن بی سرش را از هلیکوپتر آسیب دیده بیرون آوردند و سرش را هرگز پیدا نکردند. شما حتماً از من بیشتر دیده اید. من دیده ام سربازی را که دست چپش را در دست راستش و بالای سرش گرفته بود و می دوید و می گفت که پزشکیار کجا است؟ شما هم حتماً از من بیشتر دیده اید! من دیده ام و به محضرش در شهر دماوند رفته ام که پیرزنی شوهرش و 4 فرزند پسرش و برادرش در جبهه شهید شدند و هیچ کس را در خانه نداشت. وقتی ما می خواستیم برویم به منزل او همسر یکی از همراهان من را فرستادیم به منزل او که این پیر زن تنها نباشد وقتی که 5 یا 6 نفر مرد می خواهند به منزل او بروند. من دیدم گرچه کمرش خم شده بود اما با چه صلابتی از شهدایش نام می برد و از امامش ذکر می کرد. شما هم حتماً از من بیشتر دیده اید و شنیده اید.</span></font></div><p></p><p></p></div>